SpringBoot应用启停脚本

启动脚本

1
2
3
4
5
6
nohup /usr/bin/java -jar Gateway.jar --spring.profiles.active=prd --server.ssl.key-store-type=JKS 
--server.port=443 --server.ssl.key-store=***.jks(jks类型秘钥) --server.ssl.key-password=***(密码)
--server.ssl.ciphers=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,
TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA384,TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA,TLS_ECDHE_RSA_WITH_RC4_128_SHA,
TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA256,TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA,TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA256,
TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA_,SSL_RSA_WITH_RC4_128_SHA &

停止脚本

1
ps -ef|grep java |grep Gateway.jar |grep -v grep |awk '{print $2}' |xargs kill -9

这种方式太暴力,可以使用springboot的优雅停机。

备注

nohup 命令会默认在当前路径生成nohup.out日志,可以在末尾&之前加上

1
nohup *** >/dev/null 2>&1 &